ESKOLOS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2. Bendrovė – UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, buveinės adresas Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius.

1.3. Dokumentas – skolos dokumentas, kurį Kreditoriaus užsakymu ir pagal Kreditoriaus nurodymus parengia Bendrovė. Rengiami dokumentai – skolos raštelis, paskolos sutartis, vekselis.

1.4. Dokumentų rengimo paslauga – Kreditoriaus pasirinkto Dokumento parengimo paslauga, kurią Kreditorius užsako naudodamasis Platforma.

1.5. Kreditorius – Platformoje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris laikydamasis Platformos Taisyklių, siekia gauti Pasiūlymą ir / arba Dokumentų rengimo paslaugą ir / arba naudojasi (naudojosi ar ketina naudotis ateityje) Bendrovės teikiamomis Reikalavimo teisių įgyvendinimo, skolų išieškojimo, Dokumentų rengimo paslaugomis.

1.6. Pasiūlymas – Bendrovės Kreditoriui pateiktas ir Platformoje užfiksuotas Pirkimo arba Paslaugų teikimo pasiūlymas: - Pirkimo pasiūlymas - Bendrovės Kreditoriui pateiktas pasiūlymas nusipirkti Reikalavimo teisę Kreditoriui sumokant sutartą pinigų sumą per 7 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo ir originalaus skolos dokumento gavimo dienos ir / arba pasiūlymas nusipirkti Reikalavimo teisę mokėjimą atidedant iki skolos ar jos dalies išieškojimo iš Skolininko (atidėtos kainos mokėjimas). - Paslaugų teikimo pasiūlymas - Bendrovės Kreditoriui pateiktas pasiūlymas teikti teisines paslaugas.

1.7. Platforma – nuotolinė aplinka, kurioje Kreditorius užsiregistruoja siekdamas gauti Pasiūlymą ir / arba Dokumentų rengimo Paslaugą, ir gali gauti Pasiūlymą, sudaryti Sutartį, sekti Reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą, gauti Dokumentų rengimo paslaugą. Platforma veikia internete adresu www.eskolos.lt.

1.8. Privatumo politika – Platformoje patalpintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Platforma. Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Platformoje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu Platformoje.

1.9. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.10. Reikalavimo teisė – Kreditoriui priklausanti teisė pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalauti iš Skolininko įvykdyti piniginę prievolę.

1.11. Reikalavimo teisės perleidimas – Kreditoriui priklausančios Reikalavimo teisės perleidimas Bendrovei Šalims pasirašant Sutartį.

1.12. Skolininkas - fizinis ar juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis galiojančią piniginę prievolę Kreditoriui.

1.13. Sutartis – Reikalavimo perleidimo sutartis arba teisinių paslaugų teikimo sutartis, kuri gali būti sudaroma apsikeičiant originaliais Sutarties egzemplioriais ar apsikeičiant Sutarties kopijomis el. paštu, taip pat nuotoliniu būdu Platformoje ir Kreditoriaus pasirašoma elektroniniu parašu (Smart-ID, mob. parašu), kas prilyginama sandoriams, sudarytiems rašytine forma bei sukelia tokias pats teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Šalių parašais.

1.14. Šalys – Bendrovė ir Kreditorius.

1.15. Taisyklės – šios naudojimosi Platforma taisyklės ir sąlygos, kurios apibrėžia Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Kreditoriams naudojantis Platforma gauti Pasiūlymą, sudaryti Sutartį, sekti Reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą ir / arba gauti Dokumentų rengimo paslaugą.

1.16. Teisinių paslaugų teikimas – skolų administravimo ir / arba skolų išieškojimo paslaugų teikimas Kreditoriui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų.

2. TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

2.1. Kreditorius gali Naudotis Platforma, gauti Pasiūlymą, perleisti Reikalavimo teisę ir / arba gauti Dokumentų rengimo paslaugą tik susipažinęs bei sutikęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika.

2.2. Kreditorius pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku www.eskolos.lt sistemos naudojimo Taisyklėmis ir Privatumo politika“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte) patvirtina, kad įdėmiai, atidžiai perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jos jam yra aiškios ir suprantamos, jis su Taisyklėmis ir Privatumo politika sutinka laisva valia ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Naudojimosi Platforma Taisykles ir Privatumo politiką galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Kreditoriui atliekant registraciją, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje, o taip pat vėliau bet kuriuo metu Kreditoriaus asmeninėje paskyroje.

2.3. Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Kreditorius sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.

2.4. Bendrovė turi teisę be atskiro perspėjimo iš dalies arba visiškai keisti Taisykles ir Privatumo politiką. Visi Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai - papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė pakeitimų – papildymų įsigaliojimo data. Su visais Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimais – papildymais Kreditorius privalo susipažinti ir jų laikytis.

3. NAUDOJIMASIS PLATFORMA

3.1. Procesas, susijęs su naudojimusi Platforma, susideda iš tokių etapų:

3.1.1. Kreditoriaus registracija Platformoje;

3.1.2. Pirkimo arba Paslaugų teikimo Pasiūlymas:

3.1.2.1. Duomenų ir dokumentų pateikimas, Kreditoriaus tapatybės patvirtinimas;

3.1.2.2. Pasiūlymo pateikimas, Pasiūlymo patvirtinimas/atmetimas, Sutarties pasirašymas;

3.1.2.3. Atsiskaitymas ir ataskaitų apie procesą teikimas.

3.1.3. Dokumentų rengimo paslauga:

4. KREDITORIAUS REGISTRACIJA PLATFORMOJE

4.1. Naudotis Platforma, gauti Pasiūlymą, perleisti Reikalavimo teisę ir / arba gauti Dokumentų rengimo paslaugą gali tik Platformoje registruoti ir tinkamai savo tapatybę patvirtinę fiziniai ar juridiniai asmenys.

4.2. Registracija Platformoje atliekama įvedant elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir savo sugalvotą slaptažodį. Kreditorius sutinka, jog registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiama informacija, būtina Pasiūlymo pateikimui, Sutarties sudarymui, Reikalavimo teisės įgyvendinimui ir / arba Dokumentų rengimo paslaugai suteikti.

4.3. Kreditorius įsipareigoja maksimaliomis pastangomis saugoti savo prisijungimo prie Platformos duomenis, imtis visų prieinamų priemonių duomenų slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Bendrovė jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu prisijungimo prie Platformos duomenys taptų žinomi tretiesiems asmenims.

5. PIRKIMO ARBA PASLAUGŲ TEIKIMO PASIŪLYMAS

V. I. DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, KREDITORIAUS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

5.1. Norėdamas gauti Pasiūlymą, Kreditorius turi prisijungti prie Platformos įvesdamas elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, pateikti Reikalavimo teisę patvirtinančius dokumentus ir spausti “Gauti pasiūlymą”.

5.2. Kreditoriui draudžiama talpinti dokumentus ir kitą informaciją, kuri skleidžia tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, šmeižtą ir dezinformaciją, kursto prievartą bei diskriminaciją. Kreditoriui taip pat draudžiama talpinti bet kokią informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises, taip pat tokią informaciją, kurios turėjimas ir (ar) skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo ar nurodymo šalinti Kreditoriaus įkeltus dokumentus ar kitą informaciją, kuri pažeidžia šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus.

5.3. Pasiūlymą Kreditorius gali gauti tik, jeigu jam priklauso Reikalavimo teisė, pateikiami dokumentai ir duomenys yra teisėti, galiojantys bei atitinka tikrovę ir Skolininkas yra tinkamai informuotas apie duomenų perdavimą Bendrovei. Šių duomenų tikrumą Kreditorius patvirtina pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad perduodami dokumentai bei duomenys yra gauti teisėtai, yra galiojantys ir atitinka tikrovę, reikalavimo teisės priklauso registracijos metu nurodytam kreditoriui, skolininkai apie duomenų perdavimą Bendrovei, taip pat apie Bendrovės atliekamą skolininkų patikrą duomenų bazėse su tikslu įvertinti skolų išieškojimo galimybes yra tinkamai informuoti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Prisiimu visų padarinių, galinčių kilti dėl neteisingos informacijos pateikimo arba asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymo riziką.“

5.4. Pasiūlymą gali gauti tik tinkamai savo tapatybę patvirtinęs Kreditorius. Siekdamas patvirtinti savo tapatybę, Kreditorius turi spausti „Identifikuotis“, pateikti reikiamus Duomenis, pasirinkti vieną iš Taisyklių 5.5. arba 5.6. punktuose numatytų tapatybės identifikavimo būdų ir, jeigu būtina, pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

5.5. Kai Kreditorius yra fizinis asmuo, tinkamu tapatybės patvirtinimu laikoma: - Galiojančio Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės Bendrovei pateikimas; - Tapatybės patvirtinimas elektroniniu parašu; - Tapatybės patvirtinimas Mokėjimo inicijavimo paslauga.

5.6. Kai Kreditorius yra juridinis asmuo, tinkamu tapatybės patvirtinimu laikoma: - Kai Reikalavimo teisę Platformoje registruoja įmonės vadovas - įmonės registracijos pažymėjimo arba išrašo iš Juridinių asmenų registro Bendrovei pateikimas; - Kai Reikalavimo teisę Platformoje registruoja įmonės įgaliotas asmuo – įmonės registracijos pažymėjimo arba išrašo iš Juridinių asmenų registro ir teisės aktų reikalavimus atitinkančio įgaliojimo pateikimas; - Tapatybės patvirtinimas elektroniniu parašu; - Tapatybės patvirtinimas Mokėjimo inicijavimo paslauga.

5.7. Kreditorius pažymėdamas varnele „Patvirtinu, jog aukščiau pateikti duomenys yra teisingi bei atitinka tikrovę, o dokumentai, pavirtinantys asmens teisę atstovauti kreditorių yra teisėti bei galiojantys“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte) patvirtina, kad tapatybės patvirtinimui pateikti duomenys yra teisingi bei atitinka tikrovę, o dokumentai yra teisėti bei galiojantys.

5.8. Šalių sutarimu, bet kuris iš Kreditoriaus pasirinktų tapatybės patvirtinimo būdų yra laikomas besąlyginiu Kreditoriaus patvirtinimu, kad Kreditoriaus tapatybė nustatyta ir patvirtinta tinkamai, Kreditorius neturi ir ateityje neturės jokių priekaištų ar pretenzijų.

V. II. PASIŪLYMO PATEIKIMAS, PASIŪLYMO PATVIRTINIMAS/ATMETIMAS, SUTARTIES PASIRAŠYMAS

5.9. Tinkamai savo tapatybę patvirtinusiam ir Reikalavimo teisę patvirtinančius dokumentus pateikusiam Kreditoriui Bendrovė pateikia Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartą kainą sumokant per 5 darbo dienas ir / arba sutartos kainos mokėjimą atidedant arba Paslaugų teikimo pasiūlymą.

5.10. Pirkimo pasiūlymai dėl negaliojančios Reikalavimo teisės, Reikalavimo teisės, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima perleisti, ar Reikalavimo teisės, kuri yra neatsiejamai susijusi su Kreditoriaus asmeniu, neteikiami. Jeigu Reikalavimo teisės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima perleisti ar Reikalavimo teisė yra neatsiejamai susijusi su Kreditoriaus asmeniu, Bendrovė gali pateikti Paslaugų teikimo pasiūlymą.

5.11. Gavęs Pasiūlymą Kreditorius turi galimybę per 3 (tris) dienas patvirtinti vieną iš pateiktų Pasiūlymų spausdamas „Patvirtinti“ arba pateiktą Pasiūlymą atmesti spausdamas „Atmesti“.

5.12. Atmesdamas Pasiūlymą, Kreditorius turi galimybę nurodyti atmetimo priežastį. Išanalizavus Kreditoriaus nurodytą Pasiūlymo atmetimo priežastį, Kreditoriui gali būti pateiktas naujas Pasiūlymas.

5.13. Kreditoriui pasirinkus vieną iš pateiktų Pasiūlymų Platformoje suformuojama Sutartis, su kurios sąlygomis Kreditorius privalo susipažinti.

5.14. Sutikdamas su Sutarties sąlygomis Kreditorius spaudžia „Patvirtinti“. Sutarties sąlygų patvirtinimas elektroniniu parašu laikomas tinkamu patvirtinimu, kad Kreditorius susipažino su Sutarties sąlygomis, jos jam yra aiškios, priimtinos, atitinka jo valią ir jis laisva valia siekia sudaryti Sutartį su Bendrove.

5.15. Sutartis pasirašoma nuotoliniu būdu Platformoje, naudojantis elektroniniu parašu (Smart-ID, mob. parašu). Sutartis, pasirašyta naudojantis elektroniniu parašu (Smart-ID, mob. parašu), prilyginama sandoriams, sudarytiems rašytine forma bei sukelia tokias pats teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Šalių parašais. Sutartis taip pat gali būti pasirašoma apsikeičiant originaliais Sutarties egzemplioriais ar apsikeičiant Sutarties kopijomis el. paštu.

5.16. Sutartis laikoma įsigaliojusia nuo pasirašymo momento.

5.17. Sutartis gali būti nutraukta Sutartyje ir įstatyme numatyta tvarka.

V. III. ATSISKAITYMAS IR ATASKAITŲ APIE PROCESĄ TEIKIMAS

5.18. Kreditoriui pasirinkus Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartą kainą sumokant per 7 darbo dienas, Bendrovė sumoka Šalių sutartą kainą Sutartyje numatyta tvarka, mokėjimą atlikdama bankiniu pavedimu į Kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą.

5.19. Kreditoriui pasirinkus Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartos kainos mokėjimą atidedant, Bendrovė pradeda Reikalavimo teisės įgyvendinimo ir skolos išieškojimo veiksmus. Šiuo atveju Bendrovė sulygtą kainą Kreditoriui sumoka Sutartyje nustatyta tvarka.

5.20. Kreditoriui pasirinkus Paslaugų teikimo pasiūlymą, Bendrovė pradeda Reikalavimo teisės įgyvendinimo ir skolos išieškojimo veiksmus. Šiuo atveju už paslaugas Kreditorius su Bendrove atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka.

5.21. Pasirinkus Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartos kainos mokėjimą atidedant arba Paslaugų teikimo pasiūlymą, Kreditorius turi galimybę Reikalavimo teisės įgyvendinimo arba skolos išieškojimo procesą sekti Platformoje www.eskolos.lt asmeninėje Kreditoriaus paskyroje modulyje „Mano užklausos“ „Išieškoma“. Kreditorius patvirtina, kad Reikalavimo teisės įgyvendinimo arba skolos išieškojimo proceso fiksavimas Platformoje asmeninėje Kreditoriaus paskyroje yra tinkamas Kreditoriaus informavimas apie visus su perleista Reikalavimo teise ar Skola susijusius ir Bendrovės atliktus veiksmus, tokia informavimo tvarka Kreditoriui yra žinoma ir jam priimtina.

V. IV. KREDITORIAUS PATVIRTINIMAI

5.22. Kreditorius patvirtina ir garantuoja, kad visi pateikti duomenys, Reikalavimo teisę patvirtinantys dokumentai bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs, išsamūs, galiojantys, atitinka tikrovę ir nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kreditorius, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kreditoriui.

5.23. Kreditorius patvirtina ir garantuoja, kad Reikalavimo teisė yra galiojanti, priklauso Kreditoriui ir yra privaloma Skolininkui, Skolininkas neturi priešpriešinio reikalavimo Kreditoriaus atžvilgiu.

5.24. Kreditorius užtikrina, kad fizinių asmenų duomenų perdavimas Bendrovei nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei Skolininkai apie tokių duomenų perdavimą yra tinkamai informuoti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų  nustatyta tvarka.

5.25. Kreditorius prisiima visų padarinių, galinčių kilti dėl neteisingos informacijos, patvirtinimų, negaliojančių dokumentų pateikimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nesilaikymo ir Reglamento reikalavimų pažeidimo riziką, ir įsipareigoja atlyginti dėl to kilusią Bendrovė žalą.

6. DOKUMENTŲ RENGIMO PASLAUGA

VI. I. KREDITORIAUS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS IR ATSISKAITYMAS

6.1. Norėdamas gauti Dokumentų rengimo paslaugą, Kreditorius turi prisijungti prie Platformos įvesdamas elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, ir spausti „Dokumentai“.

6.2. Iš Dokumentų sąrašo Kreditorius pasirenka Dokumentą (-us), kurį pageidauja gauti. Kreditorius turi galimybę pasirinkti vieną arba kelis Dokumentus.

6.3. Kreditorius gali atsisiųsti neužpildytą jo pavyzdį, spausdamas „Atsisiųsti“, arba parengti individualų užpildytą dokumentą, spausdamas „Ruošti“. 

6.4. Pasirinkus Dokumentą „Atsisiųsti“ į Kreditoriaus kompiuterį atsiunčiamas pasirinktas dokumentas.

6.5. Pasirinkus Dokumentą „Ruošti“ Kreditorius suveda Dokumento (-ų) rengimui reikalingą informaciją. Suvedęs informaciją Kreditorius turi galimybę Dokumentą peržiūrėti. Jeigu Dokumente suvesti duomenys teisingi, Kreditorius gali atsisiųsti Dokumentą.

6.6. Dokumentai Platformoje nėra saugomi.

6.7. Bendrovė jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu Dokumente pateikta informacija yra neteisinga ir / ar neatitinka Dokumente nurodytų asmenų valios. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už Dokumentų naudojimą ir tvarkymą.

7. DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATAI

7.1. Duomenų saugumo nuostatai numatyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Kreditorius privalo susipažinti.

7.2. Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad jo Duomenis, pateiktus siekiant gauti Pasiūlymą ir / arba Reikalavimo teisės įgyvendinimą, ir / arba Dokumentų rengimo paslaugą, Bendrovė valdys ir tvarkys šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

7.3. Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis registracijos, tapatybės nustatymo, Pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo, Reikalavimo teisės galiojimo patvirtinimo ir Reikalavimo teisės įgyvendinimo tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; asmens / įmonės kodas; elektroninio pašto adresas; adresas; telefono numeris; banko sąskaitos numeris; asmens dokumentas; kita informacija, kurią Kreditorius savarankiškai patalpina Platformos modulyje “Informacija apie skolą” arba bet kokiais kitais būdais perduoda Bendrovei siekdamas gauti Pasiūlymą ir Reikalavimo teisės įvykdymą, taip pat bet kokia kita informacija, reikalinga Kreditoriaus mokumo, jeigu atsiranda pareiga atlyginti Bendrovės žalą, nustatymo tikslais.

7.4. Kreditorius sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis (tame tarpe ir UAB „Creditinfo Lietuva“), esant būtinybei ir Bendrovei paprašius, pateiktų Bendrovei duomenis apie Kreditoriaus finansinius įsipareigojimus. Būtinybe gauti Duomenis apie Kreditoriaus finansinius įsipareigojimus laikomi atvejai, kai pagrįstai abejojama Reikalavimo teisės galiojimu ir / arba paaiškėjus, kad Reikalavimo teisė yra negaliojanti, ir / arba siekiant patikrinti Kreditoriaus galimybę atlyginti Bendrovės patirtą ar galinčią atsirasti žalą.

7.5. Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis registracijos, tapatybės nustatymo ir Dokumento rengimo paslaugos suteikimo tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; asmens / įmonės kodas; adresas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas.

7.6. Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad Bendrovė gautų ir tvarkytų šiuos jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė / pavadinimas; telefono numeris; elektroninio pašto adresas. Kreditoriaus Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Kreditoriaus sutikimą. Kreditoriaus sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Kreditoriui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Bendrovės veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir pan. Kreditorius turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Bendrovei Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7.7. Kreditorius turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, bet kada keisti, atnaujinti Bendrovei pateiktus duomenis, reikalauti šiuos duomenis ištaisyti, ištrinti ir apriboti duomenų tvarkymą, taip pat kitas Reglamente numatytas teises. Siekdamas pasinaudoti savo teisėmis, Kreditorius tai gali padaryti pateikęs rašytinį prašymą Bendrovei Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

7.8. Bendrovė įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo supažindinta bendradarbiavimo pagrindu. Tretiesiems asmenims Kreditoriaus duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Kreditorius yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Kreditorius pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus ir/ ar Reikalavimo teisė yra negaliojanti, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kreditoriaus Bendrovės patirtų nuostolių atlyginimo.

8.2. Nesilaikydamas Taisyklių, Kreditorius prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių ir įgyja pareigą atlyginti Bendrovės bei trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

8.3. Bendrovė neatsako už Kreditoriaus patirtus nuostolius, jei jie patirti nesilaikant Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Kreditoriui buvo suteikta.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės buveinės vietos teisme.