PRIVATUMO POLITIKA

 

Duomenų valdytojas

UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, telefono numeris 8 700 66677, elektroninio pašto adresas info@eskolos.lt, interneto svetainė www.eskolos.lt.

 

1.   VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2. Bendrovė – UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius.

1.3. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje, naudojasi Platforma, arba kurio duomenis Bendrovei perduoda Klientas.

1.4. Dokumentų rengimo paslauga – Kliento pasirinkto dokumento rengimo arba dokumento šablono parsisiuntimo paslauga, kurią Klientas užsako naudodamasis Platforma.

1.5. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

1.6. Klientas – Platformoje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris laikydamasis Platformos Taisyklių siekia gauti Pasiūlymą ir / ar Dokumentų rengimo paslaugą ir / ar po Sutarties sudarymo naudojasi (naudojosi ar ketina naudotis ateityje) Bendrovės teikiamomis Reikalavimo teisių įgyvendinimo, skolų išieškojimo ir / ar Dokumentų rengimo paslaugomis.

1.7. Pasiūlymas – Bendrovės Klientui pateiktas ir Platformoje užfiksuotas Pirkimo arba Paslaugų teikimo pasiūlymas:

1.7.1. Pirkimo pasiūlymas - Bendrovės Klientui pateiktas pasiūlymas nusipirkti Reikalavimo teisę Klientui sumokant sutartą pinigų sumą ir / arba pasiūlymas nusipirkti Reikalavimo teisę mokėjimą atidedant iki skolos ar jos dalies išieškojimo iš Skolininko (atidėtos kainos mokėjimas).

1.7.2. Paslaugų teikimo pasiūlymas - Bendrovės Klientui pateiktas pasiūlymas teikti teisines paslaugas.

1.8. Paskyra – Kliento registravimosi www.eskolos.lt rezultatas.

1.9. Platforma – nuotolinė aplinka, kurioje Klientas, siekdamas gauti Pasiūlymą ir / ar Dokumentų rengimo paslaugą, užsiregistruoja ir gali gauti Pasiūlymą, sudaryti sutartį su Bendrove, sekti reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą, gauti Dokumentų rengimo paslaugą, o Bendrovė pateikia Pasiūlymą, sudaro sutartį su Klientu, fiksuoja reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą, suteikia Dokumentų rengimo paslaugą. Platforma veikia internete adresu www.eskolos.lt.

1.10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Platforma.

1.11. Programėlė – Bendrovės valdoma ir administruojama programėlė „Eskolos“.

1.12. Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.13. Reikalavimo teisės perleidimas – Klientui priklausančios reikalavimo teisės į Skolininką perleidimas Bendrovei šalims pasirašant sutartį.

1.14. Skolininkas - fizinis ar juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis galiojančią piniginę prievolę Klientui ar Bendrovei.

1.15. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.

1.16. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis https://www.eskolos.lt/.

1.17. Teisinių paslaugų teikimas – skolų administravimo ir / arba skolų išieškojimo paslaugų teikimas Klientui sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

2.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 

2.1. Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums naudojantis Platforma, taip pat kaip Bendrovė tvarko Skolininkų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta reikalavimo perleidimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite (sudarėte) su Bendrove.

2.2. Registruotis Platformoje galite tik po to, kai susipažįstate su šia Privatumo politika ir tai patvirtinate. Mes rekomenduojame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką prieš tai, kai registruojatės Platformoje. Su Privatumo politika galite susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Platformoje.

2.3. Šioje Privatumo politikoje neaptariama, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums lankantis kitose Bendrovės svetainėse, naudojantis kitose svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis. Jei Jūs lankotės kitose Bendrovės svetainėse, naudojatės tokiose Svetainėse Bendrovės viešinamomis ar per jas teikiamomis paslaugomis, įskaitant mobiliosios programėlės „Eskolos“ naudojimą, Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi pagal tose svetainėse nurodytą informaciją. Tokiu atveju, prašome tinkamai susipažinti su kitose Bendrovės svetainėse patalpinta privatumo politika.

2.4. Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.

 

3.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 

3.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo Platformoje užsakomų ar naudojamų paslaugų, ir to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir (ar) naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje, registruojasi Platformoje. Asmens duomenų tvarkymo tikslai plačiau aprašyti žemiau.

3.2. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Svetainėje viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies (taip pat ir kreditorių) teisėto intereso; kai siekiama įvykdyti  sutartį su Duomenų subjektu.

3.3. Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

3.4. Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos, negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.

 

4.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS, TIKSLAI, PAGRINDAI

 

4.1. Kliento identifikavimas ir sutarties su Klientu sudarymas bei vykdymas

4.1.1. Siekdami identifikuoti Klientą (įskaitant skaitmeninių sprendimų, pvz. „Smart ID“, mobiliojo parašo, nuotolinio identifikavimo naudojant veido atpažinimą naudojimą) ir sudaryti bei vykdyti Reikalavimo perleidimo ar Teisinių paslaugų teikimo sutartį ar vykdyti Dokumentų rengimo paslaugos užsakymą, tvarkome šiuos Klientų fizinių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, biometriniai duomenys (veido atvaizdas), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento nuotrauka, banko sąskaitos numeris, gyv. vietos adresas, kontaktinė informacija (el. paštas, tel. numeris), asmens  dokumento kopija, elektroninio parašo sertifikatas, susirašinėjimo istorija, vartotojo įrenginio identifikatorius, prisijungimo prie Platformos sesijos informacija. Jeigu Klientas yra juridinis asmuo – nurodytu tikslu tvarkome šiuos papildomus duomenis apie Kliento juridinio asmens atstovą: vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, asmens dokumentas, elektroninio parašo sertifikatas.

4.1.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas, Klientas juridinis asmuo.

4.1.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), biometriniai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu (Reglamento 9 str. 2 d. a p.).

4.1.4. Saugojimo terminas: 10 metų po sutartinių santykių pabaigos arba 2 metai nuo duomenų gavimo momento (kai sutartis su Klientu nesudaroma).

 

4.2. Skolų išieškojimas,  įskaitant skolos išieškojimo galimybių įvertinimą

4.2.1. Siekdami išieškoti įsiskolinimus (susidariusius dėl, pavyzdžiui, paskolos sutarties, vekselio, paslaugų sutarties, rangos sutarties, neišmokėto darbo užmokesčio, skrydžių kompensacijos ir pan.), kurie yra Bendrovės įsigyti iš pradinių kreditorių, arba kuriuos Bendrovė administruoja teisinių paslaugų teikimo sutarties pagrindu, veikdama kaip kliento atstovas (duomenų tvarkytojas), įskaitant skolos išieškojimo galimybių įvertinimą, tvarkome šiuos Skolininkų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, kontaktinė informacija (el. paštas, tel. numeris), gyv. vietos adresas, skolą pagrindžiantys dokumentai, skolos dydis, skolos susidarymo aplinkybės ir data, įsiskolinimo ar jo dalies padengimo faktas ir data, kiti duomenys, kuriuos pateikia pats duomenų subjektas ar jo kreditorius (klientas) (pvz., socialinių paskyrų duomenys), darbovietė, šeiminė padėtis (sutuoktinio vardas pavardė, asmens kodas / gimimo data, darbovietė, turtas), turimas turtas, vykdomųjų bylų skaičius / mastas, duomenys apie kitus Skolininko kreditorius, duomenis iš registrų, kredito istorija iš UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės. Jeigu Skolininkas yra juridinis asmuo, nurodytu tikslu tvarkome šiuos asmens duomenis apie juridinio asmens vadovą ir dalyvį: vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris).

4.2.2. Asmens duomenų šaltiniai: Klientas, tarpvalstybinio išieškojimo platformų (EOS Cross-border, kt.) partneriai (skolų išieškojimo įmonės), antstoliai, Lietuvos Antstolių rūmai, VĮ Registrų centras (Juridinių asmenų registras, Gyventojų registras, Sutarčių ir teisių suvaržymų registras, Turto areštų aktų registras, Nekilnojamojo turto kadastras ir registras bei Testamentų registras), duomenų subjektas, teisminės institucijos, UAB “Creditinfo Lietuva” ir kiti duomenų valdytojai, tvarkantys jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR FM, viešasis negaliojančių asmens dokumentų registras, viešasis ieškomų asmenų registras, socialiniai tinklai, www.rekvizitai.lt, kiti viešai prieinami šaltiniai, jeigu tokie duomenys yra būtini skolų išieškojimo ar kitų paslaugų teikimui, įskaitant skolos išieškojimo galimybių įvertinimą.

4.2.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų įvertinti skolų išieškojimo galimybes, išieškoti įsiskolinimus ir/arba vykdyti duomenų valdytojo nurodymus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.2.4. Saugojimo terminas: 10 metų po sutartinių santykių pabaigos (po skolos išieškojimo arba dokumento, patvirtinančio skolos išieškojimo negalimumą, sudarymo) arba iki Kliento (duomenų valdytojo) nurodymo duomenis ištrinti arba 2 metus nuo duomenų gavimo momento (kai sutartis su Klientu nesudaroma).

4.2.5. Duomenų gavėjai: UAB “Creditinfo Lietuva” (plačiau apie duomenų perdavimą UAB “Creditinfo Lietuva” skaitykite Privatumo politikos 5.5. punkte), antstoliai, teisminės institucijos, notarai, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR FM, Klientas.

 

4.3. Dokumentų rengimo paslaugos vykdymas

4.3.1. Siekdami vykdyti Dokumentų rengimo paslaugos užsakymą, tvarkome šiuos Klientų ir trečiųjų asmenų (Kliento kontrahento) asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, skolos dydis, apmokėjimo terminas, skolos teisinis pagrindas. Jeigu Klientas ar trečiasis asmuo yra juridinis asmuo, tvarkome šio juridinio asmens vadovo asmens duomenis: vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas.

4.3.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas, Klientas (trečiųjų asmenų atžvilgiu).

4.3.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.); taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų vykdyti Dokumentų rengimo paslaugos užsakymą (juridinių arba trečiųjų asmenų atžvilgiu) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.3.4. Saugojimo terminas: 10 metų po sutartinių santykių su Klientu pabaigos.

4.3.5. Duomenų gavėjai: Klientai.

4.3.6. Už aukščiau nurodytų trečiųjų asmenų asmens duomenų suvedimą į Platformą yra atsakingas Klientas. Bendrovė Dokumentų rengimo paslaugos teikimo metu, tvarkydama Kliento pateiktus trečiųjų asmenų duomenis, veikia kaip Kliento duomenų tvarkytoja. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už tokių duomenų naudojimo teisėtumą.

 

4.4. Skolininkų ir Klientų informavimas

4.4.1. Siekdama efektyviai vykdyti skolų išieškojimo veiklą, t. y. informuoti Skolininkus apie susidariusią skolą, pasikeitusį kreditorių ar kitas su tuo susijusias aplinkybes, Bendrovė informuoja Skolininkus paštu arba naudoja automatizuotą trumpųjų tekstinių žinučių, skambučių ir elektroninių laiškų siuntimo programą, įdiegtą Bendrovės valdomose informacinėse sistemose. Duomenų tvarkymui šiuo tikslu Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytoją. Informuodami Skolininkus apie susidariusius ir grąžintinus įsipareigojimus, priklausomai nuo informavimo būdo, tvarkome šiuos Skolininkų asmens duomenis:

4.4.1.1. Jei Skolininkai informuojami SMS žinute: tel. numeris, SMS žinutės turinys.

4.4.1.2. Jei Skolininkai informuojami el. laišku: el. pašto adresas, el. laiško turinys.

4.4.1.3. Jei Skolininkai informuojami skambučiu: tel. numeris, garso pranešimo turinys.

4.4.1.4. Jei Skolininkai informuojami paštu: vardas, pavardė, adresas.

4.4.2. Asmens duomenų šaltiniai: Klientas, duomenų subjektas.

4.4.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų informuoti Skolininkus apie susidariusius ir grąžintinus įsipareigojimus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.4.4. Saugojimo terminas: 10 metų po sutartinių santykių pabaigos (po skolos išieškojimo arba dokumento, patvirtinančio skolos išieškojimo negalimumą, sudarymo).

4.4.5. Duomenų gavėjai: pašto paslaugų teikėjai.

4.4.6. Skolininkų informavimo tikslu Bendrovė taip pat naudoja automatizuotą komunikacijos per įvairias internetines platformas, tokias kaip Messenger, Viber, Whatsapp ir kt., programą, kurios tiekėjas yra Wingnut Labs Ltd (Webio), įsikūręs Dubline, Airijoje (plačiau apie duomenų tvarkymą: https://knowledge.webio.com/portal/en/kb/articles/data-processing-overview). Duomenų tvarkytojui perduodamų asmens duomenų kategorijos: duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, skolos dydis, pagrindas, kreditorius bei kita asmens duomenis sudaranti informacija, kuri gali būti teikiama ar gaunama naudojantis šiuo komunikacijos kanalu.

4.4.7. Skolininkų bei Klientų informavimo tikslu Bendrovė taip pat naudoja automatizuotas SMS ir el. laiškų siuntimo platformas VivaSend, Omnisend, kurių administratoriai yra tretieji asmenys (duomenų tvarkytojai), kuriems Bendrovė gali perduoti Jūsų el. pašto adresus bei siunčiamos informacijos turinį. Platformų administratoriai, teikdami el. laiškų siuntimo paslaugas, užtikrina šios srities standartus atitinkančių technologijų taikymą, tuo tikslu gali rinkti informaciją apie el. laiško perskaitymo datą, duomenų subjekto veiksmus atidarius el. laišką bei kitą informaciją. VivaSend privatumo politiką galite rasti čia: https://vivasend.lt/privatumo-ir-slapuku-politika/; Omnisend privatumo politiką galite rasti čia: https://www.omnisend.com/privacy/.

     

4.5. Tiesioginė rinkodara

4.5.1. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

4.5.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas.

4.5.3. Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

4.5.4. Saugojimo terminas: duomenys tvarkomi nuo duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 metus arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jums atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas 10 metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus.

4.5.5. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui. Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite įgyvendinti šiais būdais:

-     paspaudę nuorodą, esančią kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške;

-     prisijungę prie Paskyros ir pažymėjęs savo pasirinkimą nesutikti;

-     susisiekę su Bendrove Svetainėje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu duomenys@legalbalance.lt temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodydami savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, telefono numeriu, elektroniniu paštu nenorite gauti informacijos.

4.5.6. Personalizuotos reklamos teikimo tikslais Bendrovė naudoja Google Customer Match įrankį bei tvarko šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, šalis, mobilaus įrenginio identifikacinis numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu personalizuotos reklamos teikimo tikslais pasirinkę atitinkamus nustatymus adresu: https://adssettings.google.ca/anonymous?hl=en.  

 

4.6. Pokalbių įrašymas

4.6.1. Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę, formuoti vienodą praktiką, objektyviai nagrinėti duomenų subjektų prašymus ar skundus, vykdome pokalbių įrašymą ir tvarkome šiuos skambinančiųjų asmenų asmens duomenis: telefono numeris, garso įrašas, garso įrašo metaduomenys (pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas). Prieš pokalbio pradžią informuojame, kad pokalbis yra įrašomas. Tęsdami pokalbį išreiškiate savo sutikimą dėl pokalbio įrašymo. Jei nesutinkate, kad pokalbis būtų įrašytas, pokalbiui kviečiame atvykti į Bendrovę.

4.6.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas.

4.6.3. Teisinis pagrindas: duomenų subjekto sutikimas (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

4.6.4. Saugojimo terminas: šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi vienerius metus nuo asmens duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui.

4.6.5. Duomenų gavėjai: teismai, teisėsaugos ir kitos valstybinės institucijos.

4.6.6. Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius. Bendrovės telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje.

4.6.7. Norėdami perklausyti pokalbio įrašus ar gauti įrašų kopijas, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

4.7. Tarptautinių sankcijų įstatymo ir principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas

4.7.1. Siekdami įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“ bei vykdyti Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme įtvirtintas prievoles, tvarkome šiuos Klientų (fizinių asmenų), Klientų (juridinių asmenų) vadovų ir galutinių naudos gavėjų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, rezidavimo valstybė, pareigos, įtraukimas į tarptautinius finansinių sankcijų sąrašus, bei kiti asmens duomenys, kurie gali sudaryti Bendrovei pateikiamų dokumentų turinį.

4.7.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas, Klientas (juridinis asmuo), VĮ Registrų centras, sankcionuotų asmenų sąrašus tvarkančios įstaigos bei bendrovės.

4.7.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų pažinti savo klientus bei įgyvendinti teisinę prievolę, įtvirtintą Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 4 str. 1 d. ir 2 d., 7 str. 1 d. ir 2 d. (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.7.4. Saugojimo terminas: duomenys tvarkomi tol, kol galioja su Klientu sudaryta sutartis, po to duomenys saugomi 10 metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Tuo atveju, kai sutartis su klientu nesudaroma, duomenys saugomi 5 metus nuo duomenų gavimo momento.

4.7.5. Duomenų gavėjai: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba.

 

4.8. Užklausų administravimas

4.8.1. Administruodami Bendrovės Svetainėje pateiktas užklausas, įskaitant užklausas gautas per „Facebook Messenger“ integraciją, tvarkome šiuos užklausas pateikusių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenis (tel. numeris, el. pašto adresas), užklausa, kurioje gali būti kitų asmens duomenų.

4.8.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas.

4.8.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų administruoti užklausas (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.8.4. Saugojimo terminas: 10 metų nuo duomenų surinkimo momento.

 

4.9. Pokalbių robotas (virtualus asistentas)

4.9.1. Siekdama administruoti Svetainėje apsilankiusių potencialių klientų, Klientų, taip pat Skolininkų užklausas bei atsakyti į kylančius klausimus dėl Svetainėje viešinamų Bendrovės paslaugų, skolos grąžinimo galimybių ir kitų aktualių klausimų, Bendrovės Svetainėje naudojamas pokalbių robotas. Pokalbių robotas yra taisyklėmis sukurta programinė įranga, suprantanti vartotojo tekstines žinutes ir pateikianti atsakymus. Duomenų tvarkymui šiuo tikslu Bendrovė gali pasitelkti duomenų tvarkytoją. Administruodami pokalbių robotą, tvarkome šiuos užklausas pateikusių asmenų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, užklausa, kurioje gali būti kitų asmens duomenų, vartotojo paspaudimai roboto viduje, Facebook profilio vardas, pavardė, nuotraukos adresas.

4.9.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas, socialinis tinklas Facebook.

4.9.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų administruoti užklausas bei atsakyti į suinteresuotų asmenų klausimus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.9.4. Saugojimo terminas: 10 metų nuo duomenų surinkimo momento.

4.9.5. Informuojame, kad į Jūsų užduodamus klausimus atsakymai pateikiami pokalbių roboto (kompiuterio) pagalba, todėl mes negalime visais atvejais prisiimti teisinės atsakomybės už tokių atsakymų teisingumą.

 

4.10. Svetainės funkcionalumų veikimo užtikrinimas, statistinės informacijos rinkimas

4.10.1. Siekdami tobulinti Svetainę, aktualizuoti rinkodaros kampanijas, analizuoti bei rinkti Svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą Svetainės funkcionalumų veikimą, Svetainėje naudojami Slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos Svetainės lankytojų asmens duomenis: IP adresas, prisijungimo prie lankytojų paskyrų laikas, Svetainės naršymo istorija ir data. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics slapukų pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google serveriuose.

4.10.2. Asmens duomenų šaltiniai: duomenų subjektas, Slapukai bei panašios technologijos.

4.10.3. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų užtikrinti svetainių veikimą (šiuo pagrindu tvarkomi būtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.) ir duomenų subjekto sutikimas (šiuo tikslu tvarkomi nebūtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys) (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

4.10.4. Saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo konkretaus naudojamo slapuko, kuriuo buvo surinkti asmens duomenys, tačiau, visais atvejais, saugojimo terminas nėra ilgesnis nei 2 metai. Konkretūs terminai nurodyti Svetainės Slapukų politikoje.

 

4.11. Bendrovės žinomumo skatinimas (socialinių tinklų administravimas)

4.11.1. Informaciją, kurią pateiksite Bendrovės valdomuose socialinių tinklų profiliuose (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyrose (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus, kuriuose galite rasti visą informaciją apie renkamas asmens duomenų kategorijas, duomenų saugojimo terminus bei gavėjus ir pan.

4.11.2. Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų skatinti Bendrovės žinomumą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

4.11.3. Kaip socialinių tinklų paskyros administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime daryti įtakos, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.

4.11.4. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei tik žiūrite į mūsų pranešimus Facebook,  LinkedIn, Instagram ar YouTube, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu naudojatės, koks Jūsų IP adresas ir kt.

4.12. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais, laikydamasi Reglamento ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

 

5.   DUOMENŲ GAVĖJAI IR DUOMENŲ TVARKYTOJAI

5.1. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, įgyvendinant Bendrovei taikomą teisinę prievolę, siekiant užtikrinti Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtus interesus arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

5.2. Nedarant poveikio Privatumo politikos 4 skyriuje nurodytiems duomenų gavėjams, Jūsų asmens duomenis taip pat galime teikti šiems duomenų gavėjams:

5.2.1. valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas (pvz., teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, mokesčių administravimo, priežiūros, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančios institucijos);

5.2.2. įgaliotiems auditoriams, teisės ir finansų konsultantams;

5.2.3. įmonių grupės, kuriai priklauso Bendrovė, įmonėms;

5.2.4. juridiniams asmenims, kuriemss atstovaujate.

5.3. Duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei tarpvalstybinio išieškojimo paslaugas (EOS Cross-border platforma ir kt.), buhalterinės apskaitos, duomenų centro ir (ar) serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, apsaugos, teisines,  duomenų apsaugos pareigūno ir kitas paslaugas.

5.4. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina, siekiant tinkamai vykdyti duomenų tvarkymo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė, pasitelkdama duomenų tvarkytojus, siekia gauti jų patvirtinimus, kad ir duomenų tvarkytojai yra įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikys asmens duomenų paslaptį.

5.5. Duomenų subjektui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teisėto intereso išieškoti skolas pagrindu, Bendrovė perduoda informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 03163 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394149). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimo bendrovėms, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų asmens duomenis, gautus iš Bendrovės, siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti jūsų kreditingumą ir valdyti įsiskolinimus. Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali neigiamai įtakoti Jūsų galimybę sudaryti sandorius. Vertinimas automatiniu būdu padeda atsakingai skolinti ir užtikrinti teisėtus kreditorių interesus, jo metu įvertinama asmens pateikta informacija, kredito istorija, vieša informacija ir kt. Automatinio vertinimo metodai reguliariai peržiūrimi, kad būtų užtikrintas jų sąžiningumas, skaidrumas, efektyvumas ir nešališkumas. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į Kredito biurą UAB “Creditinfo Lietuva”. Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, ir teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, reikalauti žmogaus įsikišimo ir dalyvavimo automatiniame sprendimų priėmime, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą įstatyme numatytais atvejais. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus, savybių įvertinimą automatiniu būdu (profiliavimą), daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt.

 

6.   PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

6.1. Esame įsipareigoję saugoti jūsų privatumą ir užtikrinti duomenų tvarkymo praktikos skaidrumą. Norime jus informuoti, kad nevykdome profiliavimo ar automatizuoto sprendimų priėmimo procesų, kurie gali turėti reikšmingos įtakos jūsų teisėms, interesams ar kitokių būdu darytų didelį poveikį Jums.

 

7.   ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ ES / EEE RIBŲ

7.1. Jūsų duomenys gali būti perduoti už ES/ EEE ribų, su duomenų gavėjais pasirašius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus atitinkančias sutartis.

7.2. Duomenys gali būti perduoti už ES/ EEE ribų, kai perdavimas yra būtinas sutarčių sudarymui ir vykdymui, tinkamam paslaugų suteikimui Bendrovės klientams. Tokiu atveju, Bendrovė imasi veiksmų užtikrinti, kad bet koks asmens duomenų perdavimas už ES/ EEE ribų būtų tinkamai vykdomas ir duomenų subjektų teisės į privatumą būtų maksimaliai apsaugotos.

7.3. Bendrovė, perduodama asmens duomenis už ES/EEE ribų vadovaujasi:

7.3.1. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl užsienio šalies tinkamumo;

7.3.2. Užsienio šalyje patvirtinto sertifikavimo mechanizmo;

7.3.3. Europos Komisijos priimtu sprendimu dėl standartinių sutarčių sąlygų.

7.4. Trečioji valstybė, nepriklausanti ES/ EEE, kurioje yra asmens duomenų gavėjas, Europos Komisijos sprendimu privalo užtikrinti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą.

 

8.   DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

8.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:

8.1.1. teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

8.1.2. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

8.1.3. teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens domenų tvarkymą;

8.1.4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;

8.1.5. teisę reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti ar apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;

8.1.6. teisę reikalauti, kad asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);

8.1.7. teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;

8.1.8. teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

8.1.9. teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;

8.1.10. teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8.2. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

8.3. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

8.4. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų Bendrovė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

8.5. Jei duomenų subjektas kreipiasi nesilaikydamas šiame skyriuje nurodytos tvarkos, duomenų subjektas informuojamas apie trūkumus ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo. Duomenų subjekto prašymas nenagrinėjamas, jei duomenų subjektas neištaiso nurodytų trūkumų ar neinformuoja Bendrovės apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių duomenų subjektas negali pašalinti nurodytų trūkumų, Bendrovė jas įvertinusi, gali priimti duomenų subjekto prašymą ir jį nagrinėti. Jei duomenų subjektas kreipiasi raštu nesilaikydamas Bendrovės nustatytos prašymo formos, tai nėra laikoma duomenų subjekto prašymo trūkumu.

8.6. Gavę prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

8.7. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.

8.8. Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai. Informacija teikiama lietuvių kalba.

8.9. Prašymą pateikti galite šiais būdais: el. paštu duomenys@legalbalance.lt, paštu arba atvykus į biurą adresu Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius. Siekiant užtikrinti Reglamento 38 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą konfidencialumą, kreipiantis į duomenų apsaugos pareigūną paštu, ant voko užrašoma, kad korespondencija skirta duomenų apsaugos pareigūnui.

 

9.   DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

9.1. Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.

9.2. Jei norėtumėte pasitikslinti, sužinoti kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu: duomenys@legalbalance.lt.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.

10.3. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti mūsų Privatumo politiką.

+370 700 666 77 Регистрация долга