ESKOLOS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1.   SĄVOKOS

1.1.  Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.

1.2.  Bendrovė – UAB Legal Balance, juridinio asmens kodas 302528679, buveinės adresas Žalgirio g. 90, LT- 09303 Vilnius.

1.3.  Dokumentas – skolos dokumentas, kurį Kreditoriaus užsakymu ir pagal Kreditoriaus nurodymus parengia Bendrovė. Rengiami dokumentai – skolos raštelis, paskolos sutartis, vekselis.

1.4.  Dokumentų rengimo paslauga – Kreditoriaus pasirinkto Dokumento parengimo paslauga, kurią Kreditorius užsako naudodamasis Platforma.

1.5.  Kreditorius – Platformoje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris laikydamasis Platformos Taisyklių, siekia gauti Pasiūlymą ir / arba Dokumentų rengimo paslaugą ir / arba naudojasi (naudojosi ar ketina naudotis ateityje) Bendrovės teikiamomis Reikalavimo teisių įgyvendinimo, skolų išieškojimo, Dokumentų rengimo paslaugomis.

1.6.  Pasiūlymas – Bendrovės Kreditoriui pateiktas ir Platformoje užfiksuotas Pirkimo arba Paslaugų teikimo pasiūlymas:

1.6.1. Pirkimo pasiūlymas - Bendrovės Kreditoriui pateiktas pasiūlymas nusipirkti Reikalavimo teisę Kreditoriui sumokant sutartą pinigų sumą per 7 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo ir originalaus skolos dokumento gavimo dienos ir / arba pasiūlymas nusipirkti Reikalavimo teisę mokėjimą atidedant iki skolos ar jos dalies išieškojimo iš Skolininko (atidėtos kainos mokėjimas).

1.6.2. Paslaugų teikimo pasiūlymas - Bendrovės Kreditoriui pateiktas pasiūlymas teikti teisines paslaugas.

1.7.  Platforma – nuotolinė aplinka, kurioje Kreditorius užsiregistruoja siekdamas gauti Pasiūlymą ir / arba Dokumentų rengimo Paslaugą, ir gali gauti Pasiūlymą, sudaryti Sutartį, sekti Reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą, gauti Dokumentų rengimo paslaugą. Platforma veikia internete adresu www.eskolos.lt.

1.8.  Privatumo   politika   –   Platformoje   patalpintas   dokumentas,   kuriame   numatytos   pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės  taikomos  naudojantis  Platforma.  Su Privatumo politika privaloma susipažinti registruojantis Platformoje ir vėliau pakartotinai bet kuriuo metu Platformoje.

1.9.  Reglamentas - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

1.10.  Reikalavimo teisė – Kreditoriui priklausanti teisė pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus reikalauti iš Skolininko įvykdyti piniginę prievolę.

1.11.  Reikalavimo teisės perleidimas – Kreditoriui priklausančios Reikalavimo teisės perleidimas Bendrovei Šalims pasirašant Sutartį.

1.12.  Skolininkas - fizinis ar juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis galiojančią piniginę prievolę Kreditoriui.

1.13.  Sutartis – Reikalavimo perleidimo sutartis arba teisinių paslaugų teikimo sutartis, sudaroma Platformoje.

1.14.  Šalys – Bendrovė ir Kreditorius.

1.15.  Taisyklės  –   šios   naudojimosi   Platforma   taisyklės   ir   sąlygos,   kurios   apibrėžia   Platformos teikiamus funkcionalumus, suteikiant sąlygas Kreditoriams naudojantis  Platforma  gauti  Pasiūlymą,  sudaryti Sutartį, sekti Reikalavimo teisės įgyvendinimo bei skolos išieškojimo procesą ir / arba gauti Dokumentų rengimo paslaugą.

1.16. Teisinių paslaugų teikimas – skolų administravimo ir / arba skolų išieškojimo paslaugų teikimas Kreditoriui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

1.17. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu ar kitu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (ar) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ir paslaugų.

 

2.   TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR KEITIMAS

2.1.  Kreditorius gali Naudotis Platforma, gauti Pasiūlymą, perleisti Reikalavimo teisę ir / arba gauti Dokumentų rengimo paslaugą tik susipažinęs bei sutikęs su Taisyklėmis ir Privatumo politika.

2.2.  Kreditorius pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku www.eskolos.lt sistemos naudojimo Taisyklėmis ir Privatumo politika“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte) patvirtina, kad įdėmiai, atidžiai perskaitė ir susipažino su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jos jam yra aiškios ir suprantamos, jis su Taisyklėmis ir Privatumo politika sutinka laisva valia ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. Naudojimosi Platforma Taisykles ir Privatumo politiką galima perskaityti paspaudus ant minėto sakinio arba jo dalies Kreditoriui atliekant registraciją, t. y. kuriant savo asmeninę paskyrą Platformoje, o taip pat vėliau bet kuriuo metu Kreditoriaus asmeninėje paskyroje.

2.3.  Aiškumo tikslais nurodoma, kad nėra galimos situacijos, kai Kreditorius sutinka ir įsipareigoja laikytis Taisyklių su tam tikromis išimtimis.

2.4.  Bendrovė turi teisę be atskiro perspėjimo iš dalies arba visiškai keisti Taisykles ir Privatumo politiką. Visi Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimai - papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento Platformoje, išskyrus atvejus, kai Platformoje aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta vėlesnė pakeitimų – papildymų įsigaliojimo data. Su visais Taisyklių ir Privatumo politikos pakeitimais – papildymais Kreditorius privalo susipažinti ir jų laikytis.

 

3.   KREDITORIAUS REGISTRACIJA PLATFORMOJE

3.1.  Naudotis Platforma, gauti Pasiūlymą, perleisti Reikalavimo teisę ir / arba gauti Dokumentų rengimo paslaugą gali tik Platformoje registruoti ir tinkamai savo tapatybę patvirtinę fiziniai ar juridiniai asmenys.

3.2.  Registracija Platformoje atliekama įvedant elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir sugalvotą slaptažodį. Kreditorius privalo susipažinti Taisyklėmis ir Privatumo politika bei apie susipažinimą patvirtinti pažymint varnelę. Kreditorius sutinka, jog registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiama informacija, būtina Pasiūlymo pateikimui, Sutarties sudarymui, Reikalavimo teisės įgyvendinimui ir / arba Dokumentų rengimo paslaugai suteikti.

3.3.  Kreditorius įsipareigoja maksimaliomis pastangomis saugoti  savo  prisijungimo  prie  Platformos  duomenis, imtis visų prieinamų priemonių duomenų slaptumui užtikrinti ir jokiais tiesioginiais ar netiesioginiais būdais neatskleisti jo jokiems tretiesiems asmenims. Bendrovė jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu prisijungimo prie Platformos duomenys taptų žinomi tretiesiems asmenims.

 

4.   PIRKIMO ARBA PASLAUGŲ TEIKIMO PASIŪLYMAS

4.1.  DUOMENŲ IR DOKUMENTŲ PATEIKIMAS, KREDITORIAUS TAPATYBĖS PATVIRTINIMAS

4.1.1. Norėdamas gauti Pasiūlymą, Kreditorius turi prisijungti prie Platformos įvesdamas elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, pateikti Reikalavimo teisę patvirtinančius dokumentus bei nurodyti turimą informaciją apie skolininką, jo kontaktinius duomenis, ir spausti “Gauti pasiūlymą”.

4.1.2. Kreditoriui draudžiama talpinti dokumentus ir kitą informaciją, kuri skleidžia tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, šmeižtą ir dezinformaciją, kursto prievartą bei diskriminaciją. Kreditoriui  taip  pat draudžiama talpinti bet kokią informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą,  garbę,  teisę  į  privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises, taip pat tokią informaciją, kurios turėjimas  ir  (ar) skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo ar nurodymo šalinti Kreditoriaus įkeltus dokumentus ar kitą informaciją, kuri pažeidžia šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus.

4.1.3. Pasiūlymą Kreditorius gali gauti tik, jeigu jam priklauso Reikalavimo teisė, pateikiami  dokumentai  ir duomenys yra teisėti, galiojantys bei atitinka tikrovę ir Skolininkas yra tinkamai informuotas apie duomenų perdavimą  Bendrovei. Šių duomenų tikrumą Kreditorius patvirtina pažymėdamas varnele „Patvirtinu, kad perduodami dokumentai bei duomenys yra gauti teisėtai, yra galiojantys ir atitinka tikrovę, reikalavimo teisės priklauso registracijos metu nurodytam kreditoriui, skolininkai apie duomenų perdavimą Bendrovei, taip pat apie Bendrovės atliekamą skolininkų patikrą registruose ir duomenų bazėse su tikslu įvertinti skolų išieškojimo galimybes yra tinkamai informuoti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka bei supažindinti su šioje svetainėje skelbiama privatumo politika. Prisiimu visų padarinių, galinčių kilti dėl neteisingos informacijos pateikimo arba asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymo riziką. Įgalioju Bendrovę mano vardu atlikti skolininkų patikrą registruose ir duomenų bazėse su tikslu įvertinti skolų išieškojimo galimybes.“

4.1.4. Pasiūlymą gali gauti tik tinkamai savo tapatybę patvirtinęs Kreditorius. Siekdamas patvirtinti savo tapatybę, Kreditorius turi spausti „Identifikuotis“, pateikti reikiamus Duomenis ir pasirinkti vieną iš numatytų tapatybės identifikavimo būdų:

4.1.4.1. Kai Kreditorius yra fizinis asmuo, tinkamu tapatybės patvirtinimu laikoma:

4.1.4.1.1. Tapatybės  patvirtinimas  elektroniniu parašu (Smart-ID, mobilusis parašas);

4.1.4.1.2. Tapatybės patvirtinimas tiesioginio vaizdo perdavimo būdu, naudojantis MarkID platforma.

4.1.4.2. Kai Kreditorius yra juridinis asmuo, tinkamu tapatybės patvirtinimu laikoma:

4.1.4.2.1. Kai Reikalavimo teisę Platformoje registruoja įmonės vadovas - įmonės registracijos pažymėjimo arba išrašo iš  Juridinių  asmenų registro Bendrovei pateikimas;

4.1.4.2.2. Kai Reikalavimo teisę Platformoje registruoja įmonės įgaliotas asmuo – įmonės registracijos pažymėjimo arba išrašo iš Juridinių asmenų registro bei teisės aktų reikalavimus atitinkančio įgaliojimo pateikimas;

4.1.4.3. Kreditoriaus juridinio asmens atstovo tinkamu tapatybės patvirtinimu laikoma:

4.1.4.3.1. Tapatybės patvirtinimas elektroniniu parašu (Smart-ID, mobilusis parašas);

4.1.4.3.2. Tapatybės patvirtinimas Mokėjimo inicijavimo paslauga;

4.1.4.3.3. Tapatybės patvirtinimas įkėlus asmens dokumentą.

4.1.5. Kreditorius, pažymėdamas varnele „Patvirtinu, jog aukščiau pateikti duomenys yra  teisingi  bei  atitinka tikrovę, o dokumentai, pavirtinantys asmens teisę atstovauti kreditorių yra teisėti bei galiojantys“ (arba kitokio turinio sakinį, jeigu pateikiamas kitoks sakinys, nei nurodytas šiame punkte)  patvirtina,  kad  tapatybės patvirtinimui pateikti duomenys yra teisingi bei atitinka tikrovę, o dokumentai yra teisėti bei galiojantys.

4.1.6. Šalių sutarimu, bet kuris iš Kreditoriaus pasirinktų tapatybės patvirtinimo būdų yra laikomas besąlyginiu Kreditoriaus patvirtinimu, kad Kreditoriaus tapatybė nustatyta ir patvirtinta tinkamai, Kreditorius neturi ir ateityje neturės jokių priekaištų ar pretenzijų.

 

4.2.  PASIŪLYMO PATEIKIMAS, PASIŪLYMO PATVIRTINIMAS/ATMETIMAS, SUTARTIES PASIRAŠYMAS

4.2.1. Tinkamai savo tapatybę patvirtinusiam ir Reikalavimo teisę patvirtinančius dokumentus  pateikusiam Kreditoriui Bendrovė pateikia Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartą kainą sumokant per 7 darbo dienas ir/ arba sutartos kainos mokėjimą atidedant arba Paslaugų teikimo pasiūlymą.

4.2.2. Pirkimo pasiūlymai dėl negaliojančios Reikalavimo teisės, Reikalavimo teisės, kurios pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima perleisti, ar Reikalavimo teisės, kuri yra neatsiejamai susijusi su Kreditoriaus asmeniu, neteikiami. Jeigu Reikalavimo teisės pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus negalima perleisti ar Reikalavimo teisė yra neatsiejamai susijusi su Kreditoriaus asmeniu, Bendrovė gali pateikti Paslaugų teikimo pasiūlymą.

4.2.3. Gavęs Pasiūlymą Kreditorius turi galimybę per 3 (tris) dienas patvirtinti vieną iš pateiktų Pasiūlymų spausdamas „Patvirtinti“ arba pateiktą Pasiūlymą atmesti spausdamas „Atmesti“.

4.2.4. Atmesdamas Pasiūlymą, Kreditorius turi galimybę nurodyti atmetimo priežastį. Išanalizavus Kreditoriaus nurodytą Pasiūlymo atmetimo priežastį, Kreditoriui gali būti pateiktas naujas Pasiūlymas.

4.2.5. Kreditoriui pasirinkus vieną iš pateiktų Pasiūlymų Platformoje suformuojama Sutartis, su kurios sąlygomis Kreditorius privalo susipažinti.

4.2.6. Sutartis pasirašoma nuotoliniu būdu Platformoje, Kreditoriui naudojantis elektroniniu parašu (Smart-ID, mobilusis parašas). Sutartis, pasirašyta naudojantis elektroniniu parašu (Smart-ID, mobilusis parašas), prilyginama sandoriams, sudarytiems rašytine forma bei sukelia tokias pats teisines pasekmes kaip ir rašytiniai dokumentai, patvirtinti Šalių parašais. Sutartis taip pat gali būti pasirašoma apsikeičiant originaliais Sutarties egzemplioriais ar apsikeičiant originalios Sutarties kopijomis elektroniniu paštu.

4.2.7. Sutartis laikoma įsigaliojusia nuo pasirašymo momento. Sutartis gali būti nutraukta Sutartyje ir teisės aktuose numatyta tvarka.

 

4.3.  ATSISKAITYMAS IR ATASKAITŲ APIE PROCESĄ TEIKIMAS

4.3.1. Kreditoriui pasirinkus Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartą kainą sumokant per 7 darbo dienas, Bendrovė sumoka Šalių sutartą kainą Sutartyje numatyta tvarka, mokėjimą atlikdama bankiniu pavedimu į Kreditoriaus atsiskaitomąją sąskaitą.

4.3.2. Kreditoriui pasirinkus Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartos kainos mokėjimą atidedant, Bendrovė pradeda Reikalavimo teisės įgyvendinimo ir skolos išieškojimo veiksmus. Šiuo atveju Bendrovė sulygtą kainą Kreditoriui sumoka Sutartyje nustatyta tvarka.

4.3.3. Kreditoriui pasirinkus Paslaugų teikimo pasiūlymą, Bendrovė pradeda Reikalavimo teisės įgyvendinimo ir skolos išieškojimo veiksmus. Šiuo atveju už paslaugas Kreditorius su Bendrove atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka.

4.3.4. Pasirinkus Reikalavimo teisės Pirkimo pasiūlymą sutartos kainos mokėjimą atidedant arba Paslaugų teikimo pasiūlymą, Kreditorius turi galimybę Reikalavimo teisės įgyvendinimo arba skolos išieškojimo procesą sekti Platformoje www.eskolos.lt asmeninėje Kreditoriaus paskyroje modulyje „Mano užklausos“ „Išieškoma“. Kreditorius patvirtina, kad Reikalavimo teisės įgyvendinimo arba skolos išieškojimo proceso fiksavimas Platformoje asmeninėje Kreditoriaus paskyroje yra tinkamas Kreditoriaus informavimas apie visus su perleista Reikalavimo teise ar Skola susijusius ir Bendrovės atliktus veiksmus, tokia informavimo tvarka Kreditoriui yra žinoma ir jam priimtina.

 

4.4.  KREDITORIAUS PATVIRTINIMAI

4.4.1. Kreditorius patvirtina ir garantuoja, kad visi pateikti duomenys,  Reikalavimo  teisę  patvirtinantys dokumentai bei patvirtinimai yra teisingi, tikslūs, išsamūs, galiojantys, atitinka tikrovę  ir  nepažeidžia  jokių trečiųjų asmenų teisių ar teisėtų interesų, neprieštarauja jokioms teisės akto nuostatoms, sandorio, kurio šalimi yra Kreditorius, sąlygoms, jokiam teismo, arbitražo ar kito kompetentingo organo sprendimui, kuris taikytinas Kreditoriui.

4.4.2. Kreditorius patvirtina ir garantuoja, kad Reikalavimo teisė yra galiojanti, priklauso Kreditoriui ir  yra privaloma Skolininkui, Skolininkas neturi priešpriešinio reikalavimo Kreditoriaus atžvilgiu.

4.4.3. Kreditorius užtikrina, kad fizinių asmenų duomenų perdavimas Bendrovei nepažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei Skolininkai apie tokių duomenų perdavimą yra tinkamai informuoti asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

4.4.4. Kreditorius prisiima visų padarinių, galinčių kilti dėl neteisingos informacijos, patvirtinimų, negaliojančių dokumentų pateikimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos  įstatymo  nesilaikymo  ir Reglamento reikalavimų pažeidimo riziką, ir įsipareigoja atlyginti dėl to kilusią Bendrovė žalą.

 

5.   DOKUMENTŲ RENGIMO PASLAUGA

5.1.  Norėdamas gauti Dokumentų rengimo paslaugą, Kreditorius turi prisijungti prie Platformos įvesdamas elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, ir spausti „Dokumentai“.

5.2.  Iš Dokumentų sąrašo Kreditorius pasirenka Dokumentą (-us), kurį pageidauja gauti. Kreditorius turi galimybę pasirinkti vieną arba kelis Dokumentus.

5.3.  Kreditorius gali atsisiųsti neužpildytą jo pavyzdį, spausdamas „Atsisiųsti“, arba parengti individualų užpildytą dokumentą, spausdamas „Ruošti“.

5.4.  Pasirinkus Dokumentą „Atsisiųsti“ į Kreditoriaus kompiuterį atsiunčiamas pasirinktas dokumentas.

5.5.  Pasirinkus Dokumentą „Ruošti“ Kreditorius suveda Dokumento (-ų) rengimui reikalingą informaciją. Suvedęs informaciją Kreditorius   turi   galimybę   Dokumentą   peržiūrėti.   Jeigu   Dokumente   suvesti   duomenys teisingi, Kreditorius gali atsisiųsti Dokumentą.

5.6.  Dokumentai Platformoje nėra saugomi.

5.7.  Bendrovė jokiais atvejais neatsako už žalą, kuri kiltų, jeigu Dokumente pateikta informacija yra neteisinga ir/ ar neatitinka Dokumente nurodytų asmenų valios. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už Dokumentų naudojimą ir tvarkymą.

 

6.   DUOMENŲ SAUGUMO NUOSTATAI

6.1.  Duomenų saugumo nuostatai numatyti šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje, su kuria Kreditorius privalo susipažinti.

6.2.  Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad jo Duomenis, pateiktus siekiant gauti Pasiūlymą ir / arba Reikalavimo teisės įgyvendinimą, ir / arba Dokumentų rengimo paslaugą, Bendrovė valdys ir  tvarkys  šiose Taisyklėse ir Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

6.3.  Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad Bendrovė gautų, tikslintų ir kitaip tvarkytų jo  Asmens duomenis registracijos, tapatybės nustatymo, Pasiūlymo pateikimo, Sutarties sudarymo, Reikalavimo  teisės galiojimo patvirtinimo ir Reikalavimo teisės įgyvendinimo tikslais.

6.4.  Kreditorius sutinka, kad asmenys, tvarkantys jo duomenis (tame tarpe ir UAB „Creditinfo Lietuva“), esant būtinybei ir Bendrovei paprašius, pateiktų Bendrovei duomenis apie Kreditoriaus finansinius įsipareigojimus. Būtinybe gauti Duomenis apie Kreditoriaus finansinius įsipareigojimus laikomi atvejai, kai pagrįstai abejojama Reikalavimo teisės galiojimu ir / arba paaiškėjus, kad Reikalavimo teisė yra negaliojanti, ir / arba  siekiant patikrinti Kreditoriaus galimybę atlyginti Bendrovės patirtą ar galinčią atsirasti žalą.

6.5.  Kreditorius yra informuotas ir sutinka, kad Bendrovė gautų ir tvarkytų jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais. Kreditoriaus Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais  tvarkomi  tik  šiose  Taisyklėse  nustatyta  tvarka  gavus Kreditoriaus sutikimą. Kreditoriaus sutikimas reiškia, kad jis sutinka, jog Bendrovė šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Kreditoriui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Bendrovės veikla, jos teikiamomis paslaugomis ir pan. Kreditorius turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį savo prašymą Bendrovei Privatumo politikoje nustatyta tvarka.

6.6.  Bendrovė įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo, neatskleisti tretiesiems asmenims asmeninės informacijos, su kuria buvo supažindinta bendradarbiavimo pagrindu. Tretiesiems asmenims Kreditoriaus duomenys gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 

7.   ATSAKOMYBĖ

7.1.  Kreditorius yra visiškai atsakingas už pateiktų patvirtinimų, duomenų bei dokumentų teisingumą, jų turinio atitikimą Taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Jei Kreditorius pateikia melagingus patvirtinimus, netikslius duomenis, negaliojančius dokumentus ir/ ar Reikalavimo teisė yra negaliojanti, Bendrovė neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Kreditoriaus Bendrovės patirtų nuostolių atlyginimo.

7.2.  Nesilaikydamas Taisyklių, Kreditorius prisiima riziką dėl atsiradusių padarinių ir įgyja pareigą atlyginti Bendrovės bei trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

7.3.  Bendrovė neatsako už Kreditoriaus patirtus nuostolius, jei jie patirti nesilaikant Taisyklių, nors galimybė su jomis susipažinti Kreditoriui buvo suteikta.

 

8.   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1.  Šios Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2.  Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo ar galiojimo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Bendrovės buveinės vietos teisme.